AssaultCube Reloaded Wiki
Advertisement
#ifndef BOT_UTIL_H
#define BOT_UTIL_H

long RandomLong(long from, long to);
float RandomFloat(float from, float to);
void lsrand(unsigned long initial_seed);

void AnglesToVectors(vec angles, vec &forward, vec &right, vec &up);
float WrapXAngle(float angle);
float WrapYZAngle(float angle);

float GetDistance(vec v1, vec v2);
float Get2DDistance(vec v1, vec v2);
bool IsVisible(vec v1, vec v2, dynent *tracer = NULL, bool SkipTags=false);
bool IsValidFile(const char *szFileName);
bool FileIsOlder(const char *szFileName1, const char *szFileName2);
vec PredictPos(vec pos, vec vel, float Time);
vec Normalize(vec v);
inline void makevec(vec *v, float x, float y, float z) { v->x=x; v->y=y; v->z=z; }
inline bool UnderWater(const vec &o) { return hdr.waterlevel>o.z-0.5f; }
inline bool InWater(const vec &o) { return hdr.waterlevel>=o.z; }
float GetYawDiff(float curyaw, vec v1, vec v2);
vec CrossProduct(const vec &a, const vec &b);
int GetDirection(const vec &angles, const vec &v1, const vec &v2);
float GetCubeFloor(int x, int y);
float GetCubeHeight(int x, int y);
const char *SkillNrToSkillName(short skillnr);
bool IsInGame(dynent *d);

// ==================================================================
// Code of TLinkedList - Start
// ==================================================================

template <class C> class TLinkedList
{
public:
   struct node_s
   {
     C Entry;
     node_s *next;
     node_s *prev;

     node_s(void) : next(NULL), prev(NULL)
     {
        //memset(&Entry, 0, sizeof(Entry));
     };
   };

   // member functions

   void AddNode(C entry)
   {
     if (!pNodeList)
     {
        pNodeList = new node_s;
        pNodeList->Entry = entry;
        pNodeList->next = NULL;
        pNodeList->prev = NULL;
        pLastNode = pNodeList;
        iNodeCount = 1;
     }
     else
     {
        pLastNode->next = new node_s;
        pLastNode->next->prev = pLastNode;
        pLastNode = pLastNode->next;
        pLastNode->Entry = entry;
        pLastNode->next = NULL;
        iNodeCount++;
     }
   }

   void PushNode(C Entry)
   {
     if (!pNodeList)
     {
        pNodeList = new node_s;
        pNodeList->Entry = Entry;
        pNodeList->next = NULL;
        pNodeList->prev = NULL;
        pLastNode = pNodeList;
        iNodeCount = 1;
     }
     else
     {
        node_s *pNew = new node_s;
        pNew->Entry = Entry;
        pNew->prev = NULL;
        pNew->next = pNodeList;
        pNodeList->prev = pNew;
        pNodeList = pNew;
        iNodeCount++;
     }
   }

   void DeleteEntry(C Entry)
   {
     node_s *pNode = pNodeList;
     if (!pNode)
        return;

     if (pNode->Entry == Entry) // first node
     {
        if (pNodeList == pLastNode)
          pLastNode = NULL;

        pNodeList = pNodeList->next;
        if (pNodeList)
          pNodeList->prev = NULL;
        pNode->next = NULL;
        delete pNode;
        pNode = NULL;
        iNodeCount--;
        return;
     }

     if (Entry == pLastNode->Entry) // last node
     {
        pNode = pLastNode;
        pLastNode = pLastNode->prev;
        pLastNode->next = NULL;

        pNode->next = NULL;
        pNode->prev = NULL;
        delete pNode;
        pNode = NULL;
        iNodeCount--;
        return;
     }

     // node is somewhere in the middle
     pNode = SearchNode(Entry);

     if (!pNode)
        return;

     node_s *pPrevNode = pNode->prev;

     if (!pPrevNode)
        return;

     // unlink pNode
     pNode->next->prev = pPrevNode;
     pPrevNode->next = pNode->next;

     pNode->next = NULL;
     pNode->prev = NULL;
     delete pNode;
     pNode = NULL;
     iNodeCount--;
   }

   void DeleteNode(node_s *pNode)
   {
     if (!pNode)
        return;

     if (pNodeList == pNode) // first node
     {
        if (pNodeList == pLastNode)
          pLastNode = pNodeList->next;

        pNodeList = pNodeList->next;
        if (pNodeList)
          pNodeList->prev = NULL;
        pNode->next = NULL;
        delete pNode;
        pNode = NULL;
        iNodeCount--;
        return;
     }

     if (pNode == pLastNode) // last node
     {
        pNode = pLastNode;
        pLastNode = pLastNode->prev;
        pLastNode->next = NULL;

        pNode->next = NULL;
        pNode->prev = NULL;
        delete pNode;
        pNode = NULL;
        iNodeCount--;
        return;
     }

     // node is somewhere in the middle

     node_s *pPrevNode = pNode->prev;

     if (!pPrevNode)
        return;

     // unlink pNode
     pNode->next->prev = pPrevNode;
     pPrevNode->next = pNode->next;

     pNode->next = NULL;
     pNode->prev = NULL;
     delete pNode;
     pNode = NULL;
     iNodeCount--;
   }

   void DeleteAllNodes(void)
   {
     node_s *pNode = pNodeList;
     node_s *pTemp;
     while (pNode != NULL)
     {
        pTemp = pNode;
        pNode = pNode->next;
        pTemp->next = NULL;
        pTemp->prev = NULL;
        delete pTemp;
     }
     pNodeList = pLastNode = NULL;
     iNodeCount = 0;
   }

   void Reset(void) // Special case, doesn't delete existing nodes
   {
     pNodeList = pLastNode = NULL;
     iNodeCount = 0;
   }

   node_s *SearchNode(C Entry)
   {
     node_s *pNode = pNodeList;
     while(pNode)
     {
        if (pNode->Entry == Entry)
          return pNode;
        pNode = pNode->next;
     }
     return NULL;
   }

   C Pop(void)
   {
     if (!pNodeList)
        return static_cast<C>(NULL);

     C Entry = pNodeList->Entry;
     DeleteNode(pNodeList);
     return Entry;
   }

   node_s *GetFirst(void) {
    return pNodeList;
   };
   node_s *GetLast(void) { return pLastNode; };

   void EditEntry(C OrigEntry, C NewVal)
   {
     node_s *pNode = SearchNode(OrigEntry);

     if (pNode)
        pNode->Entry = NewVal;
   }

   bool IsInList(C Entry)
   {
     return (SearchNode(Entry) != NULL);
   }

   bool Empty(void)     { return (pNodeList == NULL); };
   int NodeCount(void)   { return iNodeCount; };


   // construction/destruction
   TLinkedList(void)
   {
     pNodeList = NULL;
     pLastNode = NULL;
     iNodeCount = 0;
   };

   ~TLinkedList(void)
   {
     DeleteAllNodes();
   };

//fixmebot
//private:
   node_s *pNodeList;
   node_s *pLastNode;
   int iNodeCount;
};

// ==================================================================
// Code of TLinkedList - End
// ==================================================================

// ==================================================================
// Code of TPriorList - Begin
// ==================================================================

template <class C, class D=int> class TPriorList
{
public:
   struct node_s
   {
     C Entry;
     D Priority;
     node_s *next;

     node_s(C Ent, D Prior) : Entry(Ent), Priority(Prior), next(NULL) {};
   };

   TPriorList(void) : pHeadNode(NULL), pLastNode(NULL), iNodeCount(0) {};
   ~TPriorList(void) { Clear(); };

   void AddEntry(C Entry, D Prior)
   {
     if (!pHeadNode)
     {
        pHeadNode = new node_s(Entry, Prior);
        pLastNode = pHeadNode;
        iNodeCount=1;
     }
     else
     {
        iNodeCount++;
        node_s *pNew = new node_s(Entry, Prior);
        node_s *pNode = pHeadNode;
        node_s *pPrev = NULL;

        while(pNode)
        {
          if (Prior < pNode->Priority)
          {
             if (!pPrev)
             {
               pNew->next = pNode;
               pHeadNode = pNew;
             }
             else
             {
               pPrev->next = pNew;
               pNew->next = pNode;
             }
             break;
          }
          pPrev = pNode;
          pNode = pNode->next;
        }

        if (!pNode)
        {
          pLastNode = pNew;
          if (pPrev)
             pPrev->next = pNew;
        }
     }
   }

   C Pop(void)
   {
     if (!pHeadNode)
        return static_cast<C>(NULL);

     C Entry = pHeadNode->Entry;
     DeleteNode(pHeadNode);
     return Entry;
   }

   void Clear(void)
   {
     node_s *pTemp;
     while(pHeadNode)
     {
        pTemp = pHeadNode;
        pHeadNode = pHeadNode->next;
        delete pTemp;
     }

     pHeadNode = pLastNode = NULL;
   }

   bool IsInList(C Entry, D Prior)
   {
     node_s *pNode = pHeadNode;
     while(pNode)
     {
        if (pNode->Entry == Entry)
          return true;

        if (Prior < pNode->Priority)
          return false;

        pNode = pNode->next;
     }

     return false;
   }

   bool Empty(void) { return (pHeadNode == NULL); }
   node_s *GetFirst(void) { return pHeadNode; }
private:
   node_s *pHeadNode;
   node_s *pLastNode;
   int iNodeCount;

   node_s *GetPrevNode(node_s *pNode)
   {
     node_s *pTemp = pHeadNode;
     while(pTemp)
     {
        if (pTemp->next == pNode)
          return pTemp;
        pTemp = pTemp->next;
     }

     return NULL;
   }

   void DeleteNode(node_s *pNode)
   {
     if (!pNode)
        return;

     if (pHeadNode == pNode) // first node
     {
        if (pHeadNode == pLastNode)
          pLastNode = pHeadNode->next;

        pHeadNode = pHeadNode->next;
        pNode->next = NULL;
        delete pNode;
        pNode = NULL;
        iNodeCount--;
        return;
     }

     if (pNode == pLastNode) // last node
     {
        pNode = pLastNode;
        pLastNode->next = NULL;

        pNode->next = NULL;
        delete pNode;
        pNode = NULL;
        iNodeCount--;
        return;
     }

     // node is somewhere in the middle

     node_s *pPrevNode = GetPrevNode(pNode);
     if (!pPrevNode)
        return;

     // unlink pNode
     pPrevNode->next = pNode->next;
     pNode->next = NULL;
     delete pNode;
     pNode = NULL;
     iNodeCount--;
   }
};

// ==================================================================
// Code of TPriorList - End
// ==================================================================


// ==================================================================
// Code of TMultiChoice - Begin
// ==================================================================

template <class C> class TMultiChoice
{
   struct SMultiChoice
   {
     int MinVal;
     int MaxVal;
     C Choice;
     SMultiChoice(void) : MinVal(0), MaxVal(0){};
   };

   int TotalVal;
   TLinkedList<SMultiChoice*> *pChoiceList;

public:
   TMultiChoice(void) : TotalVal(0) // Constructor
   {
       pChoiceList = new TLinkedList<SMultiChoice*>;
   };

   ~TMultiChoice(void) // Destructor
   {
     while(pChoiceList->Empty() == false)
     {
        SMultiChoice *pEntry = pChoiceList->Pop();
        if (pEntry)
          delete pEntry;
        else
          break;
     }
     delete pChoiceList;
     pChoiceList = NULL;
   }

   void Insert(C Choice, short Percent = 50)
   {
     if (Percent == 0)
        return;

     SMultiChoice *pChoiceEntry = new SMultiChoice;

     pChoiceEntry->MinVal = TotalVal;
     pChoiceEntry->MaxVal = TotalVal + Percent;
     pChoiceEntry->Choice = Choice;

     pChoiceList->AddNode(pChoiceEntry);

     TotalVal += Percent;
   };

   bool FindSelection(SMultiChoice *MS, int Choice)
   {
     if ((Choice >= MS->MinVal) && (Choice < MS->MaxVal))
     {
        return true;
     }
     return false;
   }

   void ClearChoices(void)
   {
     TotalVal = 0;
     while(pChoiceList->Empty() == false)
        delete pChoiceList->Pop();
   }

   bool GetSelection(C &Var)
   {
     int Choice = RandomLong(0, (TotalVal - 1));
     typename TLinkedList<SMultiChoice*>::node_s *pNode = pChoiceList->GetFirst();

     while(pNode)
     {
        if ((Choice >= pNode->Entry->MinVal) && (Choice < pNode->Entry->MaxVal))
        {
          Var = pNode->Entry->Choice;
          return true;
        }
        pNode = pNode->next;
     }

     return false;
   }
};

// ==================================================================
// Code of TMutiChoice - End
// ==================================================================

#endif
Advertisement